FORMAR UNA ASSOCIACIÓ

 

 

Què és una associació veïnal?

Una associació veïnal no és més que un grup de persones que, vinculades a un territori concret (un barri, un districte, un poble), s’uneix per a millorar les condicions de vida de la comunitat, afrontant els seus problemes i vetlant pels seus interessos. I ho fa, a més, de manera voluntària i sense ànim de lucre.

Més enllà dels aspectes legals, el realment important per a posar en marxa una associació veïnal és constituir un grup humà estable i durador en el temps, que estiga disposat a treballar de manera voluntària en benefici del barri o del municipi. Quantes més persones s’involucren, més forta i representativa serà l’associació. Per això considerem essencial fomentar la participació dels seus habitants en els espais col·lectius, usant per a això tots els recursos i mètodes (presencials i virtuals) que siguem capaços d’imaginar: assemblees de barri o de comunitats de veïns, jornades de debat, fòrums digitals, grups de missatgeria instantània, accions de carrer, festes…

 

Constituir una associació veïnal és molt senzill, i requereix dels següents passos:

1- La redacció de l’acta fundacional, en la qual ha d’aparéixer: els noms dels promotors, la seua nacionalitat i domicili (mínim tres persones); l’expressió de la voluntat de constituir l’associació i la denominació d’aquesta; la designació dels integrants dels òrgans provisionals de govern (president, secretari, tresorer, vocals…) i, finalment, el lloc, la data i la signatura dels promotors.

2- L’elaboració i aprovació dels estatuts (vegeu article 7 de la Llei orgànica 1/2002 reguladora del dret d’associació) pels quals ha de regir-se l’entitat.
3- El següent pas és inscriure l’associació en el Registre. Per a això cal presentar els següents documents:
– Sol·licitud signada pel representant legal de l’Associació.
-Un exemplar de l’acta fundacional amb signatures originals de tots els fundadors en totes les seues pàgines.
– Un exemplar dels estatuts amb signatures originals dels membres que constituïsquen l’òrgan de govern o representació en totes les seues pàgines.

Una vegada inscrita en el Registre, recomanem la inscripció de l’associació en el registre de l’ajuntament corresponent i la sol·licitud en aquest de la declaració d’utilitat pública municipal.

 

PER A MÉS EXPLICACIONS MIRA L’ENLLAÇ:

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=83&version=amp

El següent pas és voluntari però aconsellable i consisteix a federar a la nova associació en tu localitat o directament en CAVE-COVA.

 

 

¿Quieres informárte sobre las áreas de trabajo de CAVE-COVA?