COM FORMAR UNA FEDERACIÓ?

 

Nom del tràmit :

-Sol·licitud d’inscripció en el registre d’una federació, confederació o unió d’associacions.

Objecte del tràmit

-La inscripció en el Registre d’Associacions d’una federació, confederació o unió d’associacions, en el marc del que s’estableix per la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i la Llei 14/2008, de 14 de novembre, d’Associacions de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 5.900, de 25 de novembre).

Qui pot iniciar-ho?

-Interessats/Sol·licitants: El president de l’òrgan provisional de govern de cada federació, confederació o unió d’associacions.

Quines taxes s’han de pagar i com fer el seu pagament?

-No subjecte a pagament de taxa.

Quan sol·licitar-ho?

-Durant tot l’any.

Quina documentació s’ha de presentar?

– Imprés de sol·licitud, degudament subscrit pel president de l’òrgan provisional de govern i acompanyat de la següent documentació:

– Acta fundacional, en la qual figure l’acord adoptat per a constituir la federació, confederació o unió d’associacions, així com la data d’adopció d’aquest acord.

– Estatuts aprovats que regiran el seu funcionament.

– Una relació en la qual conste la designació dels integrants de l’òrgan provisional de govern de la federació, confederació o unió d’associacions.

– Els documents acreditatius de la identitat dels membres del citat òrgan provisional de govern, degudament acarats, així com de les facultats que els hagen atorgat a aquest efecte les seues respectives associacions.

– Les certificacions expedides pels registres d’associacions corresponents acreditatives de l’existència legal de les associacions fundadores.

– Les certificacions dels acords adoptats per les assemblees generals de les associacions promotores en els quals conste la voluntat d’aquestes de constituir la federació, confederació o unió d’associacions.

 

 

Impresos associats

1- INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE D’ASSOCIACIONS DE CADA ASSOCIACIÓ.

2- MODEL D’ESTATUTS PER Al REGISTRE D’UNA FEDERACIÓ

3- Certificació de l’acord d’una associació per a constituir una federació

4- Relació de components de l’òrgan provisional de govern d’una federació

5- Acta fundacional federacions

Com es tramita?

Passos:

– Presentació de la sol·licitud i documentació requerida.

– El termini d’inscripció serà, en tot cas, de tres mesos a partir de la data de recepció de la instància en el registre corresponent. Transcorregut aquest termini sense que s’haja notificat una resolució expressa, podrà entendre’s estimada la sol·licitud d’inscripció.

– Quan l’administració competent advertisca defectes formals en la documentació aportada que impedisquen la continuació del procediment, es notificarà als interessats i se’ls concedirà un termini per a la pertinent esmena.

– Quan les entitats sol·licitants o la que es pretenga constituir no es troben incloses en l’àmbit d’aplicació de la Llei orgànica 1/2002 i la Llei 14/2008, l’Administració, prèvia audiència d’aquelles, denegarà la inscripció en el registre i indicarà a aquestes entitats quin és l’òrgan administratiu competent per a entendre d’aquesta inscripció. La denegació de la inscripció serà, en qualsevol cas, motivada.

– Quan es troben indicis racionals d’il·licitud penal en la constitució de la federació, confederació o unió d’associacions, l’òrgan competent dictarà una resolució motivada i es donarà trasllat de tota la documentació al Ministeri Fiscal o a l’òrgan jurisdiccional competent. Aquesta circumstància es comunicarà a les entitats interessades, i el procediment administratiu corresponent quedarà suspés fins que es dicte resolució judicial ferma.

– Quan es troben indicis racionals d’il·licitud penal en l’activitat de la federació, confederació o unió d’associacions, l’òrgan competent dictarà una resolució motivada i es donarà trasllat de tota la documentació al Ministeri Fiscal o a l’òrgan jurisdiccional competent. Aquesta circumstància es comunicarà a les entitats interessades.

Com es tramita telemàticament?

A través de l’enllaç corresponent:

Tramitació

Per a accedir de manera telemàtica el sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d’entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), podent utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat.
( https://sede.gva.es/va/sede_certificados ).

IMPORTANT: Abans de començar amb la tramitació telemàtica llija atentament tota la informació d’aquest tràmit, a fi de preparar la documentació que siga necessària per a la seua tramitació, ja que accedirà a una sol·licitud general, en el qual vosté mateix haurà de detallar l’objecte de la seua sol·licitud, emplenar les dades generals i pujar tota la documentació. Per a això caldrà tindre en compte que:
1- Haurà d’anotar-se el nom d’aquest tràmit que està llegint.
2- Haurà de descarregar els formularis o plantilles requerides, així com
preparar qualssevol altres documents que estime necessari,
emplenar-los, signar-los, en el seu cas, per les persones que, segons el tipus
de document, procedisca, i guardar-los en el seu ordinador per a tindre’ls preparats per a annexar-los en la fase «DOCUMENTAR» de la tramitació telemàtica.
3- Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, iniciarà el tràmit telemàtic punxant la icona superior de «Tramitació telemàtica», que li portarà a identificar-se mitjançant l’Assistent de Tramitació.

PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA:
a) Haurà d’emplenar el formulari de dades generals.
b) Detall amb la major concreció possible la matèria objecte del tràmit
– Emplen el nom del tràmit que s’ha anotat en el camp «SOL·LICITUD»
– Especifique la matèria objecte de la sol·licitud
– Indique igualment l’àmbit geogràfic (serveis centrals, Castelló, València o Alacant).
– Annexe els formularis i la documentació que prèviament ha sigut descarregada.
c) Fer clic sobre el botó Registrar (li facilitarà el número de registre, data, lloc i hora de presentació).
d) Guardar i imprimir (si ho desitja) el justificant de registre.
La seua presentació telemàtica haurà finalitzat.

Fonts jurídiques i/o documentals

Normativa

– Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació (BOE núm. 73, de 26/03/2002).
– Decret 181/2002, de 5 de novembre, del Govern Valencià, pel qual es crea el Registre Autonòmic d’Associacions de la Comunitat Valenciana DOGV núm. 4.375, de 11/11/2002).
– Llei 14/2008, de 18 de novembre de 2008, de la Generalitat, d’Associacions de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 5.900, de 25/11/2008).
– Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).

Llista de normativa

Veure la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març

Veure el Decret 181/2002, de 5 de novembre

Veure la Llei 14/2008, de 18 de novembre de 2008

Veure Llei 39/2015, d’1 d’octubre

 

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=84&version=amp

 

I SI NO T’ACLAREIXES, TRUCA A CAVE-COVA.

¿Quieres informárte sobre las áreas de trabajo de CAVE-COVA?